2 – ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΜΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΑΡΠΟΦΑΛΑΓΓΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

60,00  με Φ.Π.Α.